دومین همایش ملی منشاء حیات، دیدگاه های علمی-فلسفی

بعد از برگزاری موفق اولین همایش ملی منشاء حیات، دیدگاه های علمی-فلسفی در خرداد 1398 در دانشگاه تربیت مدرس، برنامه ریزی برای دومین همایش آغاز شده و ظرف روزهای آینده اطلاعات تکمیلی منتشر خواهد شد.