انواع و شرایط عضویت

عضویت پیوسته

موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته‌های زیست‌فناوری، نانو فناوری، زیست‌شناسی، شیمی، فیزیک، زمین‌شناسی، فناوری اطلاعات، روانشناسی، علوم قرآن و حدیث، فقه و حقوق و رشته‌ّای وابسته باشند 

عضویت وابسته

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱-۶ شاغل باشند. 

عضویت دانشجویی

کلیه دانشجویانی که در رشته‌های فوق اشتغال به تحصیل دارند. 

عضویت افتخاری

شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های خاص زیست‌فناوری، نانو فناوری، فیزیک، ریاضیات، مکانیک و الهیات باشد