خداباوری و دانشمندان معاصر غربی: چالش‌ها و تبیین‌ها

کتاب خداباوری، نوشته‌ی کتر مهدی گلشنی

مولف: مهدی گلشنی
ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران
سال نشر: ۱۳۹۵
تعداد صفحات: ۱۲۸

کتاب «خداباوری و دانشمندان معاصر غربی» تأکید بر این مطلب دارد که در خود غرب نیز برخی فیلسوفان و عالمان خداباور برجسته وجود داشته که همیشه با خرافات و شبهات و بدآموزی‌ها به مقابله پرداخته و سست بنیان بودن آنها را نشان داده‌اند. «خداباوری و دانشمندان معاصر غربی» از سه فصل، به شرح زیر تشکیل شده است:

فصل اول: خداباوری از منظر دانشمندان معاصر غربی 
فصل دوم: علم جدید و بعضی چالش ها در برابر ادیان توحیدی 
فصل سوم: اسلوب جدید برهان نظم

کتاب خداباوری