جمال شاهد ازلی را جز به دیده ی بصیرت نتوان دید و به کوی او جز با پیر خرد گذر نتوان کرد ذات کبریایی او قابل ادراک و ابصار نیست فروغ او است که در باطن و ظاهر و اشیا جلوه گر است برای اینکه هر فردی را به کمال مطلوب خویش رساند از هر موجودی پرتو نور او ساطع است و در هر ذره از ذرات این نشانه موجود که اوست خدای یگانه که هستی هر هستی به هستی اوست.